Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten waarbij 4ALLtickets als verkoper van tickets optreedt. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend en aan vertalingen kunnen geen rechten worden ontleend. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk door 4ALLtickets zijn aanvaard. Aan toezeggingen enig medewerker van 4ALLtickets kunnen geen rechten worden ontleend dan wanneer die schriftelijk door 4ALLtickets zijn bevestigd.
2. Algemene voorwaarden van kopers/opdrachtgevers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door 4ALLtickets schriftelijk en expliciet is aanvaard.

Artikel 2. Definities
Ticket: toegangsbewijs voor een evenement.
Koper: de persoon die met 4ALLtickets een overeenkomst sluit tot levering van tickets (toegangsbewijzen) van evenementen zoals concerten, sportwedstrijden.
Schriftelijk: een op papier gesteld schrijven, alsmede een bericht dat op elektronische wijze is vervaardigd en vastgelegd.
Orderbevestiging: een schriftelijke bevestiging door 4ALLtickets van de door koper geplaatste order welke door 4ALLtickets wordt verzonden naar het door koper opgegeven (e-mail) adres of aan hem wordt afgegeven.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. Een aanbod van 4ALLtickets wordt geacht door de koper te zijn aanvaard indien deze op het door 4ALLtickets gehanteerde bestelformulier heeft aangegeven welk(e) ticket(s) hij wenst te ontvangen, alsmede de overige vereiste gegevens daarop heeft ingevuld, en dit bestelformulier na verzending door 4ALLtickets is ontvangen.
2. Van aanvaarding van een aanbod van 4ALLtickets door de koper is ook sprake indien hij de vereiste gegevens telefonisch heeft doorgegeven aan 4ALLtickets.
3. Een overeenkomst komt tot stand nadat 4ALLtickets de aanvaarding door de koper van een aanbod van 4ALLtickets middels een orderbevestiging schriftelijk heeft bevestigd. 4ALLtickets heeft geen verplichting een overeenkomst te sluiten en kan daarvan om haar moverende redenen afzien.
4. Alle orders zijn bindend voor de koper en kunnen niet worden geannuleerd zonder schriftelijke toestemming van 4ALLtickets.
5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen koper en 4ALLtickets.
6. Tickets kunnen niet geruild worden nadat er door de koper een order is geplaatst. Alle orders zijn bindend.

Artikel 4. Prijzen
1. Bij de verkoop van tickets door 4ALLtickets is sprake van wederverkoop. De door 4ALLtickets gehanteerde prijzen wijken daarbij af van de eventueel op de tickets aangegeven prijzen, waaraan door koper geen rechten kunnen worden ontleend. In de door 4ALLtickets gehanteerde prijzen zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de verzend-, administratie- en betalingskosten.
2. Prijzen zijn uitgedrukt in euro's, tenzij anders aangegeven.
3. De margeregeling wordt toegepast en daarom wordt er geen BTW in rekening gebracht.
4. Het aanbod en de prijzen zijn beperkt geldig. Prijzen zijn onderhevig aan schommelingen en evenals (de samenstelling van) het product. Het aanbod heeft een bederfelijke waarde vanwege de gebondenheid aan de executiedatum.

Artikel 5. Betaling
1. Betaling dient door de koper te zijn verricht binnen vijf (5) dagen na totstandkoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan koper in verzuim is.
2. Betaling dient te worden verricht op één van de op de website van 4ALLtickets aangegeven wijze(n) of, in afwijking daarvan, op door 4ALLtickets nader aan te geven wijze.
3. Bij betaling met creditcard worden de gegevens beveiligd verzonden. 4ALLtickets zal bij de carduitgever autorisatie vragen voor de creditcard.
4. Indien voor betaling middels creditcard wordt gekozen dient koper op eerste verzoek van 4ALLtickets een kopie van een geldig legitimatiebewijs en creditcard te verschaffen. 4ALLtickets is gerechtigd om van koper een andere dan door deze gekozen betalingswijze te verlangen.
5. 4ALLtickets is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien koper de betaling niet binnen vijf (5) dagen na totstandkoming van de overeenkomst heeft verricht, ook bij betaling na die termijn en voordat een beroep op ontbinding is gedaan.

Artikel 6. (Af)levering tickets
1. 4ALLtickets streeft er naar om tickets binnen tien (10) werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst aan koper te zenden. Tickets voor sportevenementen zullen doorgaans echter ongeveer twee (2) weken voor aanvang van het evenement aan koper worden verzonden. Ook kan het voorkomen dat 4ALLtickets de tickets veertien (14) dagen na totstandkoming van de overeenkomst nog niet in huis heeft, waardoor levering verlaat wordt. Altijd zal ernaar gestreefd worden om de kaarten bijtijds te versturen zodat de klant naar het evenement kan. 4ALLtickets is gerechtigd de tickets te leveren tot op het moment dat het evenement aanvangt. In enkele gevallen worden (elektronische) e-tickets verzonden per e-mail.
2. Verzending en afgifte geschieden voor rekening en risico van koper. 4ALLtickets is niet aansprakelijk indien de klant zijn/haar gegevens, in de ruimste zin van het woord, niet juist heeft doorgegeven. Ook als er wordt gevraagd om een hoteladres/verblijfsadres dienen deze gegevens correct aangeleverd te worden.
3. Tickets worden binnen Nederland bij niet verzending per e-mail aangetekend verzonden via UPS. Aangetekende en verzekerde verzending geschiedt voor rekening en op risico van koper.
4. De zending wordt door UPS op het door koper aangegeven adres afgeleverd, tenzij niemand aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen. In dat geval laat UPS een schriftelijke melding achter met vermelding van een telefoonnummer van het dichtstbijzijnde UPS kantoor, waarmee koper een afspraak voor verkrijging van de tickets kan maken.
5. Indien koper een aan hem gezonden ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en het ticket door UPS naar 4ALLtickets wordt geretourneerd, doet koper daarmee afstand van zijn recht op levering. Koper zal gehouden zijn de kosten van retourzending aan 4ALLtickets te vergoeden.
6. 4ALLtickets kan in afwijking van de bepalingen terzake de (af)levering ervoor kiezen dat wordt afgeleverd op een andere wijze dan hiervoor aangegeven, bijvoorbeeld door de tickets af te (laten) geven aan de receptie van een door koper of gebruiker aan te geven hotel.
7. Als de tickets worden afgeleverd bij het hotel van de klant, dient de klant zijn/haar gegevens van de verblijfplaats/hotel naar ons te mailen. Hier wordt altijd om gevraagd door 4ALLtickets. Indien de klant geen gegevens heeft doorgegeven is 4ALLtickets niet aansprakelijk voor het leveren van de tickets.
8. Indien de klant zijn/haar tickets kwijt raakt, is 4ALLtickets niet aansprakelijk. De klanten van 4ALLtickets zijn zelf verantwoordelijk voor de tickets nadat deze zijn afgeleverd.

Artikel 7. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid
1. De koper en/of de gebruiker van een door 4ALLtickets geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.
2. Voor een weigering van organisatoren van een evenement of het openbaar gezag om koper en/of gebruiker van een door 4ALLtickets geleverd ticket toe te laten tot een evenement, zal 4ALLtickets niet aansprakelijk zijn, behoudens voorzover dit een gevolg is van opzet of grove schuld van 4ALLtickets.
3. De koper en/of gebruiker van een ticket bezoekt een evenement op eigen risico. 4ALLtickets zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper/en of gebruiker ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.
4. De door 4ALLtickets aangegeven kwaliteitscategorieen voor tickets sluiten niet aan bij eventueel door de organisator van het evenement waarvoor de tickets zijn uitgegeven gehanteerde categorieen. Aan de categorie- dan wel rangindeling kunnen door koper geen rechten worden ontleend.
4ALLtickets behoudt het recht om tickets te upgraden zonder verdere kosten of verplichtingen harerzijds.
5. Koper en/of gebruiker van een door 4ALLtickets geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op 4ALLtickets rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper en/of gebruiker van een ticket.
6. Bij afgelasting heeft de koper recht op restitutie al dan niet met servicekosten volgens het restitutiebeleid van de evenementenorganisatie van het betreffende evenement. Indien evenementen afgelast moeten worden uit overmacht (zoals maar niet beperkt tot uitzonderlijke weersomstandigheden, natuurrampen, epi- of pandemieën en/of op last van overheidsingrijpen), kan 4Alltickets teruggave van het volledige bedrag in vorm van een waardebon uitvoeren. In uitzondering hierop zijn de de tickets voor alle voetbalcompetities. De data van alle voetbalwedstrijden veranderen regelmatig vanwege onder andere televisierechten. 4ALLtickets is niet aansprakelijk voor verplaatste voetbalwedstrijden. Verplaatsing van deze voetbalwedstrijden is voor rekening en risico van de klant.
7. Bij verschuiving zal de klant door 4Alltickets op de hoogte gesteld worden van de procedure. Tickets van verschoven evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende evenement. Indien het evenement nieuwe tickets vereist, zal 4Alltickets deze beschikbaar stellen aan de koper. Indien restitutie mogelijk is voor een verschoven evenement, zal 4Alltickets een deadline voor annulering communiceren. Wanneer de koper voor de door 4Alltickets gecommuniceerde deadline aangeeft bij 4Alltickets zijn of haar bestelling te willen annuleren, heeft de koper recht op restitutie al dan niet met servicekosten volgens het restitutiebeleid van de evenementenorganisatie van het betreffende evenement. Wanneer de koper niet tijdig aangeeft te willen annuleren is restitutie niet meer mogelijk. Afleverkosten worden niet gerestitueerd. Indien evenementen verschoven moeten worden uit overmacht (zoals maar niet beperkt tot uitzonderlijke weersomstandigheden, natuurrampen, epi- of pandemieën en/of op last van overheidsingrijpen) is annulering niet mogelijk.
8. De inhoud van de website van 4ALLtickets is vrijblijvend en aan de inhoud daarvan en aan de daarop opgenomen links kan koper jegens 4ALLtickets geen rechten ontlenen.
9. De door 4ALLtickets gehanteerde prijzen zijn onderhevig aan schommelingen, samenhangend met de vraag naar en beschikbaarheid van tickets. Aan verhogingen of verlagingen van prijzen nadat koper een aanbod van 4ALLtickets heeft aanvaard kunnen door koper geen rechten worden ontleend.
10. Eventuele aansprakelijkheid van 4ALLtickets is beperkt tot de het bedrag dat koper voor het betrokken ticket heeft betaald.
11. Het is mogelijk dat 4ALLtickets concert-, evenement-, sport- of theatertickets voor de officiële verkoop in de verkoop plaatst. Dit heet de zogenaamde pre-sale. Deze pre-sale is altijd onder voorbehoud. Hier kunnen door koper geen rechten aan worden ontleend.
12. In enkele gevallen leveren wij seizoenskaarten voor voetbalwedstrijden. In dit geval leveren wij persoonlijk voor de wedstrijd de seizoenskaarten af bij de klant. Na de wedstrijd worden de seizoenskaarten opgehaald door 4ALLtickets. Het leveren van seizoenskaarten kan op geen enkele wijze als tekortkoming van 4ALLtickets worden aangemerkt. Hier kunnen door koper geen rechten aan worden geleend.
13. Privacy: De gegevens van de klanten worden in het beveiligde systeem van onze website bewaard. De gegevens van de klanten zijn voor niemand anders zichtbaar dan voor 4ALLtickets.
14. Bij faillissement van de organisator van het evenement is 4ALLtickets niet aansprakelijk.
15. De koper dient ten allen tijde bereikbaar te zijn via email. 4ALLtickets is gerechtigd nieuwe e-tickets per email te sturen.

Artikel 8. Overmacht
1. Tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan een partij worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan de schuld van die partij, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen.
2. Een beroep op overmacht staat 4ALLtickets open indien de tekortkoming van 4ALLtickets een geheel of gedeeltelijk een gevolg is van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, brand, ongevallen, stakingen, bezettingen, maatregelen van overheidswege, niet levering van benodigde tickets aan 4ALLtickets door derden, en andere onvoorziene omstandigheden.
3. Ingeval 4ALLtickets door overmacht niet in staat is tot levering van één of meer tickets aan koper, is 4ALLtickets gehouden de door koper voor die tickets betaalde prijs aan deze te vergoeden.

Artikel 10. Gegevens van en over 4ALLtickets
1. 4ALLtickets is gevestigd aan de Oostzeedijk 322 te (3063 CC) Rotterdam.
2. 4ALLtickets is een commerciële onderneming die gespecialiseerd is in het aanbieden van tickets voor uitverkochte en populaire evenementen.
3. 4ALLtickets is niet geassocieerd met enig officieel verkooppunt of organisator.
4. Gegevens:
Handelsnaam: 4ALLtickets - www.4alltickets.nl
KvK-nr.: 24408330
BTW-nr.: NL817510370B01
5. 4ALLtickets is niet de organisator van het evenement, maar verkoopt enkel de door de organisator uitgegeven tickets. 4ALLtickets is een onafhankelijke onderneming en 4ALLtickets heeft derhalve geen banden met de organisator van het evenement. Daarnaast willen wij u erop wijzen dat bij de oorspronkelijke verkoop van deze tickets door de organisator van het evenement algemene verkoopvoorwaarden van toepassing kunnen zijn verklaard op grond waarvan de organisator het doorverkopen van deze tickets verbiedt. Als gevolg daarvan kan de organisator deze tickets annuleren en kan u de toegang tot het evenement worden geweigerd. Koper dient zich te richten op 4ALLtickets. 4ALLtickets zal het gehele aankoopbedrag vergoeden, mits er een getekende verklaring van de organisator getoond wordt dat de klant(en) van 4ALLtickets niet binnen zijn gekomen door geannuleerde kaarten. Om tot vergoeding over te gaan dient de klant binnen 5 werkdagen na aanvang van het evenement de tickets en het bewijs van weigering aan 4ALLtickets te verstrekken.
 
Artikel 11. Conversie
Indien en voor zover op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van het onredelijk karakter hiervan dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel terecht een beroep kan worden gedaan.
 
Artikel 12.
Indien een of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Rotterdam kennis van alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen 4ALLtickets en de koper, tenzij 4ALLtickets er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.
(0)