Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten waarbij 4ALLtickets als verkoper van tickets optreedt. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend en aan vertalingen kunnen geen rechten worden ontleend. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk door 4ALLtickets zijn aanvaard. Aan toezeggingen enig medewerker van 4ALLtickets kunnen geen rechten worden ontleend dan wanneer die schriftelijk door 4ALLtickets zijn bevestigd.
2. Algemene voorwaarden van kopers/opdrachtgevers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door 4ALLtickets schriftelijk en expliciet is aanvaard.

 

Artikel 2. Definities

 

Ticket: toegangsbewijs voor een evenement.
Koper: de persoon die met 4ALLtickets een overeenkomst sluit tot levering van tickets (toegangsbewijzen) van evenementen zoals concerten, sportwedstrijden.
Schriftelijk: een op papier gesteld schrijven, alsmede een bericht dat op elektronische wijze is vervaardigd en vastgelegd.
Orderbevestiging: een schriftelijke bevestiging door 4ALLtickets van de door koper geplaatste order welke door 4ALLtickets wordt verzonden naar het door koper opgegeven (e-mail) adres of aan hem wordt afgegeven.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1. Een aanbod van 4ALLtickets wordt geacht door de koper te zijn aanvaard indien deze op het door 4ALLtickets gehanteerde bestelformulier heeft aangegeven welk(e) ticket(s) hij wenst te ontvangen, alsmede de overige vereiste gegevens daarop heeft ingevuld, en dit bestelformulier na verzending door 4ALLtickets is ontvangen.
2. Van aanvaarding van een aanbod van 4ALLtickets door de koper is ook sprake indien hij de vereiste gegevens telefonisch heeft doorgegeven aan 4ALLtickets.
3. Een overeenkomst komt tot stand nadat 4ALLtickets de aanvaarding door de koper van een aanbod van 4ALLtickets middels een orderbevestiging schriftelijk heeft bevestigd. 4ALLtickets heeft geen verplichting een overeenkomst te sluiten en kan daarvan om haar moverende redenen afzien.
4. Alle orders zijn bindend voor de koper en kunnen niet worden geannuleerd zonder schriftelijke toestemming van 4ALLtickets.

Artikel 4. Prijzen

1. Bij de verkoop van tickets door 4ALLtickets is sprake van wederverkoop. De door 4ALLtickets gehanteerde prijzen wijken daarbij af van de eventueel op de tickets aangegeven prijzen, waaraan door koper geen rechten kunnen worden ontleend. In de door 4ALLtickets gehanteerde prijzen zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de verzend- en administratkosten.
2. Prijzen zijn uitgedrukt in euros, tenzij anders aangegeven.
3. De margeregeling wordt toegepast en daarom wordt er geen BTW in rekening gebracht.

Artikel 5. Betaling

1. Betaling dient door de koper te zijn verricht binnen vijf (5) dagen na totstandkoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan koper in verzuim is.
2. Betaling dient te worden verricht op één van de op de website van 4ALLtickets aangegeven wijze(n) of, in afwijking daarvan, op door 4ALLtickets nader aan te geven wijze.
3. Bij betaling met creditcard worden de gegevens beveiligd verzonden. 4ALLtickets zal bij de carduitgever autorisatie vragen voor de creditcard.
4. Indien voor betaling middels creditcard wordt gekozen dient koper op eerste verzoek van 4ALLtickets een kopie van een geldig legitimatiebewijs en creditcard te verschaffen. 4ALLtickets is gerechtigd om van koper een andere dan door deze gekozen betalingswijze te verlangen.
5. 4ALLtickets is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien koper de betaling niet binnen vijf (5) dagen na totstandkoming van de overeenkomst heeft verricht, ook bij betaling na die termijn en voordat een beroep op ontbinding is gedaan.

Artikel 6. (Af)levering tickets

1. 4ALLtickets streeft er naar om tickets binnen veertien (14) werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst aan koper te zenden. Tickets voor sportevenementen zullen doorgaans echter ongeveer twee (2) weken voor aanvang van het evenement aan koper worden verzonden.
2. Verzending en afgifte geschieden voor rekening en risico van koper.
3. Tickets worden via UPS of email verzonden.
4. De zending wordt door UPS op het door koper aangegeven adres afgeleverd, tenzij niemand aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen. In dat geval laat UPS een schriftelijke melding achter met vermelding van een telefoonnummer van het dichtstbijzijnde UPS kantoor, waarmee koper een afspraak voor verkrijging van de tickets kan maken.
5. Indien koper een aan hem gezonden ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en het ticket door UPS naar 4ALLtickets wordt geretourneerd, doet koper daarmee afstand van zijn recht op levering. Koper zal gehouden zijn de kosten van retourzending aan 4ALLtickets te vergoeden.
6. 4ALLtickets kan in afwijking van de bepalingen terzake de (af)levering ervoor kiezen dat wordt afgeleverd op een andere wijze dan hiervoor aangegeven, bijvoorbeeld door de tickets af te (laten) geven aan de receptie van een door koper of gebruiker aan te geven hotel.

Artikel 7. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

1. De koper en/of de gebruiker van een door 4ALLtickets geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.
2. Voor een weigering van organisatoren van een evenement of het openbaar gezag om koper en/of gebruiker van een door 4ALLtickets geleverd ticket toe te laten tot een evenement, zal 4ALLtickets niet aansprakelijk zijn, behoudens voorzover dit een gevolg is van opzet of grove schuld van 4ALLtickets.
3. De koper en/of gebruiker van een ticket bezoekt een evenement op eigen risico. 4ALLtickets zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper/en of gebruiker ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.
4. De door 4ALLtickets aangegeven kwaliteitscategorieen voor tickets sluiten niet aan bij eventueel door de organisator van het evenement waarvoor de tickets zijn uitgegeven gehanteerde categorieen. Aan de categorie- dan wel rangindeling kunnen door koper geen rechten worden ontleend.
4ALLtickets behoudt het recht om tickets te upgraden zonder verdere kosten of verplichtingen harerzijds.
5. Koper en/of gebruiker van een door 4ALLtickets geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op 4ALLtickets rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper en/of gebruiker van een ticket.
6. Indien een evenement wordt afgelast en geen vervangend evenement plaatsvindt of wordt verplaatst, dient koper zich tot 4ALLtickets te wenden, teneinde eventueel de volledige aankoopwaarde van het ticket retour te ontvangen inclusief de verzendkosten en exclusief adminstratiekosten (de administratiekosten bedragen 5 euro per bestelling).
7. De inhoud van de website van 4ALLtickets is vrijblijvend en aan de inhoud daarvan en aan de daarop opgenomen links kan koper jegens 4ALLtickets geen rechten ontlenen.
8. De door 4ALLtickets gehanteerde prijzen zijn onderhevig aan schommelingen, samenhangend met de vraag naar en beschikbaarheid van tickets. Aan verhogingen of verlagingen van prijzen nadat koper een aanbod van 4ALLtickets heeft aanvaard kunnen door koper geen rechten worden ontleend.
9. Eventuele aansprakelijkheid van 4ALLtickets is beperkt tot de het bedrag dat koper voor het betrokken ticket heeft betaald.

Artikel 8. Overmacht

1. Tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan een partij worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan de schuld van die partij, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen.
2. Een beroep op overmacht staat 4ALLtickets open indien de tekortkoming van 4ALLtickets een geheel of gedeeltelijk een gevolg is van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, brand, ongevallen, stakingen, bezettingen, maatregelen van overheidswege, niet levering van benodigde tickets aan 4ALLtickets door derden, en andere onvoorziene omstandigheden.
3. Ingeval 4ALLtickets door overmacht niet in staat is tot levering van één of meer tickets aan koper, is 4ALLtickets gehouden de door koper voor die tickets betaalde prijs aan deze te vergoeden.

Artikel 9. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorzover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Rotterdam kennis van alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen 4ALLtickets en de koper, tenzij 4ALLtickets er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.

 x 
(excl. servicekosten)
Winkelwagen is leeg

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de 4alltickets nieuwsbrief

bannerideal_150.gif

mastercard.pngvisa.pngmister_cash.png

ups.png